Pengajaran Yesus PDF Print E-mail
Written by GI. Pieter Yoksan   
Tuesday, 20 April 2010 16:11

X.b.3 Pengajaran Yesus

61. Pengajaran tentang Dosa yang Tidak Terampuni119

Matius 12:22-37, Markus 3:20-30 20Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makanpun mereka tidak dapat. 21Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak

mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. 22Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. 23Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya: “Ia ini agaknya Anak Daud.” 24Tetapi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mendengarnya, mereka berkata: “Dengan Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir setan.” 25Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu memanggil [dan] berkata kepada mereka dalam perumpamaan: “Bagaimana Iblis dapat dapat mengusir Iblis? Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 26Demikianlah juga kalau Iblis mengusir Iblis, iapun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 26Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. 27Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 28Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 29Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. 30Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan. 31Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat anak-anak manusia (semua hujat yang mereka ucapkan) akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun tidak. 30Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat. 33Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.”

62. Pengajaran Mengenai Tanda Yunus93,120

Matius 12:38-42 38Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: “Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari pada-Mu.” 39Tetapi jawab-Nya kepada mereka: “Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 40Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. 41Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus! 42Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!”

63. Pengajaran Mengenai Hubungan Rohani Matius 12:46-50, Markus 3:31-35, Lukas 8:19-21 46Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, datanglah ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia

tetapi tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Mereka menyuruh orang memanggil Dia. 47Maka seorang berkata kepada-Nya: “Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan berusaha menemui Engkau.” 48Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada-Nya: “Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudarasaudara-Ku?” Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingNya itu 49lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: “Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! “Ibu-Ku dan saudarasaudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya.” 50Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku (Allah) di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”

Last Updated on Tuesday, 20 April 2010 16:36
 
Share