Identitas Allah PDF Print E-mail
Written by Peter Yoksan   
Tuesday, 05 March 2013 15:47

 

Identitas Allah


Syair      : Peter Yoksan

Lagu       : Ira D. Sankey (August 28, 1840 – August 13, 1908)


5        1        1      1        2        3        4          5          1      3      3        3        3          4        3      2

Al -  lah     i   -  tu   Roh  yang Ke -   kal        Tak ter - ba-   tas    tak    be  - ru - bah       (ayat 1)

Ye - sus - lah   Ro - ti      hi   -  dup - ku       Di -  a  -  lah   te  -   rang  du -  ni -  a            (ayat 2)

TU - HAN Ye - sus  ke  - kua - tan -  ku      Bu  kit    ka     rang  ku     yang ku  kuh        (ayat 3)

 


5      1        1        1      2        3          4          5          1      3      3        3        1          2        2      1

Di    da -  lam  ja-   ti      di-      ri-     Nya       Hik- mat dan ku  -  a--     sa---------Nya     (ayat 1)

Pin- tu     da  - mai tuk   dom -ba   - Nya   Gem-ba  la     ba -   ik       yang A -  gung    (ayat 2)

Dia  ku -  bu    per -ta   - ha  -   nan - ku       Ye - sus - lah  ju  -   ru       sla  - mat-ku     (ayat 3)

 


Koor

5        6      6        6      6        6          7        6        5        5        5            3        4          4        4        5          3        3          3

Al  -  lah  i   -    tu   ku -  dus,    a   -  dil     dan   ba -  ik             I    -   a        be  -  nar   se  -   la   -  ma  -  nya              (1)

Dia -lah   ke  -  bang ki  -  tan    dan  hi   -  dup  Ke  - kal         Dia - lah     Ja   -  lan   ke -    be -   na   -  ran              (2)

Ye  - sus- lah    Al -  lah   ku      gu  - nung ba -  tu  -   ku        Tem pat     te     guh   ku      ber   lin      dung            (3)

 


5        6      6          6      6        6        7        6        5          5      5            1        3          3        3        1          2        2        1

Hai  se - mu  -   a     o   -  rang tri  - ma    Pu -   tra - Nya        Su -  pa  -   ya     ja  -   ngan  bi  -  na  -   sa                 (1)

Ke - hi - du -   pan  Sla - mat  dan  po  -  kok    ang- gur       Ye     sus     lah   Pe     ne      bus   ki  -    ta (2)

Pe  - ri  - sai     tan -duk  ke -   se  -  la  -  ma -   tan -ku         Dia    me  - na  -  ra  -  ku       yg     ting - gi  (3)

 

 

Notasi diketik oleh Husin Taslim

 

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 06:02
 
Share